Wednesday, December 1st 2021 8:00PM EST

Cắm ghép và Phục hình tức thời cho một răng hàm trên, với một mão răng Lithium Disilicate được gắn ngoài miệng

Ca thực hành đầy đủ trình bày việc nhổ bỏ răng hàm số 1 và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 6.0 x 6.0mm. Ngoài ra, ba kỹ thuật lấy dấu khác nhau được giới thiệu: lấy dấu cấp implant với vật liệu lấy dấu, cấp implant với digital scanning, và lấy dấu chuyển đổi cấp abutment. Thêm nữa, việc gắn mão răng ngoài miệng và cắm đặt răng hoàn tất cũng được giới thiệu.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Vietnamese and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.