Wednesday, May 18th 2022 12:59PM EDT

Bicon SHORT® Implants Giới Thiệu

Video này giới thiệu về hệ thống Bicon SHORT® Implants: lịch sử phát triển và khoa học nằm sau thiết kế của hệ thống, cũng như làm thế nào Bicon có thể đem lại các khả năng tối ưu cho cấy ghép implant, và giảm thiểu sự cần đến thủ thuật ghép xương.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Vietnamese and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.