Wednesday, December 1st 2021 8:07PM EST

Cấy ghép hai giai đoạn: Implant 4.0 x 8.0mm cho hàm trên và Phục hình với mão tích hợp IAC

Video sau đây trình bày việc lên kế hoạch điều trị, chuẩn bị hố xương và cắm một implant 4.0 x 8.0mm đường kính trong 2.5mm cho một răng nanh hàm trên, có sử dụng màng collagen và thủ thuật ghép xương với SynthoGraft™. Sau bốn tháng chờ lành thương, vị trí cắm implant được mở ra, lấy dấu và phục hình với mão tích hợp abutment (IAC). Ngoài ra, ca phẫu thuật còn trình bày việc chỉnh sửa thẩm mỹ cho một mão tích hợp cũ (15 năm).


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Vietnamese and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.