Saturday, August 13th 2022 10:53PM EDT

Cấy ghép một giai đoạn hai implant 4.5 x 6.0mm cho hàm dưới

Video giới thiệu việc chuẩn bị và cấy ghép một giai đoạn hai implant 4.5 x 6.0mm kế nhau cho một nam bệnh nhân 66 tuổi. Video cũng giới thiệu kỹ thuật chống trượt mũi nạo, cách dùng chốt dẫn hướng, chốt song song, mũi nong xương và các mũi nạo tay, cũng như các hướng dẫn trong quá trình tạo hố xương.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Vietnamese and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.