Sunday, June 26th 2022 7:08PM EDT

Lấy dấu trên implant – lắp đặt hàm lồng 9 đơn vị bằng vật liệu TRINIA trên 4 implant 21 năm

Video trình bày việc lấy mẫu dấu trên implant, và lắp đặt một hàm lồng 9 đơn vị bằng vật liệu TRINIA cho một bệnh nhân nam 87 tuổi, và đã đặt các implant 21 năm trước. Tất cả chỉ thực hiện trong hai lần thăm khám.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Vietnamese and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.