Wednesday, July 6th 2022 7:31PM EDT

Ugradnja 4.0×8.0mm implanta na poziciji očnjaka u gornjoj vilici i protetska rehabilitacija sa integrisanom abatment krunom (IAC)

Naredna studija slučaja prikazaće planiranje terapije, preparaciju u kosti i ugradnju 4.0×8.0mm Bicon implanta, sa 2,5mm unutrašnjim promerom implanta, na poziciji očnjaka u gornjoj vilici, uz upotrebu kolagene membrane i SynthoGraft koštanog zamenika. Nakon četiri meseca osteointegracije, sledstveno prikazani su i otvaranje implanta,uzimanje otiska na nivou implantai protetska rehabilitacija saIntegrisanom abatment runom (IAC). Pored toga videćemo i reparaturu 15 godina stare IAC krune na poziciji lateralnog sekutića, zbog postizanja bolje gingivalne estetike.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Serbian and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.