Author Archives: Bicon

thumbnail

NEW! Cấy ghép hai giai đoạn cho một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm với Quy trình nâng xoang nội, sử dụng Phẫu thuật có hướng dẫn cho răng hàm phải đầu tiên và phục hồi bằng mão tích hợp abutment (IAC).

Posted on in International, Vietamese

Video nghiên cứu này trình bày việc cấy ghép hai giai đoạn một Implant Bicon SHORT® 5.0 x 6.0mm với quy trình nâng xoang nội, sử dụng phẫu thuật có dẫn hướng cho răng cối đầu tiên của hàm trên, và phục hồi bằng mão răng tích hợp abutment (IAC). Phẫu thuật cấy ghép có dẫn hướng được tiến hành cho một implant 5.0 x 5.0mm, nhằm giảm thiểu nguy cơ thủng xoang và đẩy nhanh việc đặt Implant 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® với quy trình nâng xoang nội. Lỗ khoan sau đó được làm sâu hơn bằng cách sử dụng Mũi khoan phẫu thuật có dân hướng dài hơn thông qua Vòng hướng dẫn 5.0mm cho đến khi đạt được độ sâu cần thiết để tiến hành nâng xoang dự định cho implant 6.0mm. Ngoài ra, video còn có hình ảnh theo dõi sau một tuần, 9 tháng và 5 năm.

thumbnail

NEW! Двухэтапный протокол установки по шаблону имплантата Bicon 5,0 х 6,0 мм в область первого правого моляра ВЧ с закрытым синуслифтингом и его протезирование интегрированной коронкой

Posted on in International, Russian

В клиническом видео показан двухэтапный протокол установки по шаблону короткого имплантата Bicon 5,0 x 6,0 мм в область правого первого моляра на ВЧ. Одномоментно проведена операция закрытого синуслифтинга. В последующем установлена интегрированная коронка (IAC). Ложе под имплантат формировали через хирургический шаблон, смоделированный под имплант размером 5,0 х 5,0 мм, чтобы минимизировать риск перфорации пазухи и с максимальным контролем провести закрытый синуслифтинг при установке короткого имплантата Bicon 5,0 х 6,0 мм. Остеотомию постепенно углубляли с помощью более длинной фрезы для имплантации по шаблону через направляющее кольцо диаметром 5,0 мм до достижения нужной глубины и поднятия дня пазухи на высоту, необходимую для установки имплантата длиной 6,0 мм. Видео дополнено контрольными снимками через 1 неделю, 9 месяцев и 5 лет после имплантации.

thumbnail

Двухэтапная имплантация, раскрытие и протезирование имплантата Bicon 4,5 х 6,0 мм в жевательном отделе нижней челюсти

Posted on in International, Russian

Клиническое видео демонстрирует базовый хирургический и ортопедический протоколы восстановления отсутствующего первого моляра нижней челюсти с помощью имплантата Bicon. Установлен коротий имплантат Bicon 4,5 х 6,0 мм, проведено его раскрытие после остеоинтеграции, снят оттиск с уровня имплантата, установлена интегрированная коронка (IAC). Видео дополнено рентгенограммой, сделанной через пять месяцев после завершения лечения.

thumbnail

Realizzazione ed Inserimento di Protesi Telescopiche in TRINIA® mascellare e mandibolare

Posted on in International, Italian

Tecniche cliniche per la realizzazione e l’ inserimento di protesi telescopiche in TRINIA®, una mascellare e una mandibolare, con cappette per monconi universali su impianti SHORT® Bicon.

thumbnail

Nhổ răng, đặt implant tức thời, và phục hình một răng cối hàm dưới với mão răng tích hợp abutment (IAC)

Posted on in International, Vietamese

Ca nghiên cứu này trình bày việc nhổ bỏ một răng cối hàm dưới, và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm, sử dụng một cây tạo hình nướu để khoét loe lỗ khoan xương. Điều này giúp giảm thiểu các sự di chuyển ngoài ý muốn của lỗ khoan xương ra khỏi phần xương đặc hoặc dốc. Ngoài ra, video còn trình bày việc lấy dấu cấp implant, đặt mão răng tạm thời, và cắm chắc một mão tích hợp abutment (IAC), và hình ảnh của 2,5 năm sau đó.

thumbnail

フルマウスのテレスコピックトリニア補綴の作成からセットまで・ユニバーサルアバットメントコーピングとBicon ショートインプラント。

Posted on in International, Japanese

トリニアテレスコピック補綴・ユニバーサルアバットメントのフルマウス臨床例を紹介します。
68歳 男性 インプラントのサイズは4.5 x 8.0mm, 5.0 x 6.0 mm。

thumbnail

Cắm ghép và Phục hình tức thời cho một răng hàm trên, với một mão răng Lithium Disilicate được gắn ngoài miệng

Posted on in International, Vietamese

Ca thực hành đầy đủ trình bày việc nhổ bỏ răng hàm số 1 và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 6.0 x 6.0mm. Ngoài ra, ba kỹ thuật lấy dấu khác nhau được giới thiệu: lấy dấu cấp implant với vật liệu lấy dấu, cấp implant với digital scanning, và lấy dấu chuyển đổi cấp abutment. Thêm nữa, việc gắn mão răng ngoài miệng và cắm đặt răng hoàn tất cũng được giới thiệu.

thumbnail

Chế tạo và lắp các hàm giả trên và dưới bằng vật liệu TRINIA®, sử dụng nắp chụp Abutment phổ quát và Bicon SHORT® Implants

Posted on in International, Vietamese

Video này trình bày các kỹ thuật lâm sàng trong việc chế tạo và lắp các hàm lồng bằng vật liệu TRINIA®, với các nắp chụp Abutment phổ dụng, cho hàm trên và dưới của một nam bệnh nhân 68 tuổi. Mỗi hàm lồng được nâng đỡ bằng hai implant ngắn của Bicon, loại 4.5 x 8.0mm và 5.0 x 6.0mm.

thumbnail

Introduction to Bicon SHORT® Implants [HD]

Posted on in Introductory

ALL-NEW AND UPDATED in beautiful HD! This video provides an introduction to Bicon SHORT® Implants, their history, the science behind their design, and how they can help maximize implant placement possibilities and minimize the need for grafting procedures.

thumbnail

My Evolving Views on Bicon SHORT® Implants After Using Them Extensively for Eight Years – Prof. DDr. Rolf Ewers [HD]

Posted on in Scientific Lectures

Please join Rolf Ewers, MD, DMD, Ph.D. on his journey with Bicon SHORT® Implants as his views have evolved over time — from initial disbelief to using them extensively for over eight years. Prof. DDr. Ewers also considers how Bicon’s bacterial seal, double platform switching, screwless locking-taper connection, slow drilling at 50RPM, callus bone healing principle, and Haversian-like bone morphology result in unmatched clinical capabilities. He also examines how TRINIA® metal-free CAD/CAM fiber-reinforced resin material can further expand the clinical capabilities of Bicon SHORT® Implants. After multiple long-term clinical studies, Prof. DDr. Ewers concludes that maybe “less is more”.