Serbian

thumbnail

Uzimanje otiska na nivou implanta i postavljanje devetodelne Trinia® teleskopske protetske nadoknade

Posted on in International, Serbian

Naredna studija slučaja prikazaće uzimanje otiska celog zubnog luka na nivou implantata i postavljanje devetodelne Trinia® teleskopske protetske nadoknade u donjoj vilici, kod 87-godišnjeg pacijenta, u samo dve posete.

thumbnail

Jednofazna imedijantna ugradnja 5.0×6.0mm Bicon short implanta na poziciji molara u donjoj vilici

Posted on in International, Serbian

Naredna studija slučaja prikazaće planiranje terapije, preparaciju u kosti i jednofaznu imedijantnu ugradnju 5.0×6.0mm Bicon Short implanta na poziciji molara u donjoj vilici. Pored toga biće prikazana i osteotomska procedura za lakše postavljanje gingiva formera。

thumbnail

Dvofazna ugradnja implanta na poziciji urođeno nedostajućeg premolara u gornjoj vilici

Posted on in International, Serbian

Naredna studija slučaja prikazaće planiranje terapije, preparaciju u kosti i dvofaznu ugradnju 4,5×6,0mm Bicon Short implanta, na mestu urođeno nedostajućeg gornjeg premolara kod dvadeset šestogodišnje pacijentkinje. Pored mašinskih proširivača, upotrebljeni su i ručni proširivači pretvoreni u mašinske pomoću adaptera, čime je postignuta bolja kontrolapreparacije, posebno u regijama sa tankom kosti.

thumbnail

Ugradnja 4.0×8.0mm implanta na poziciji očnjaka u gornjoj vilici i protetska rehabilitacija sa integrisanom abatment krunom (IAC)

Posted on in International, Serbian

Naredna studija slučaja prikazaće planiranje terapije, preparaciju u kosti i ugradnju 4.0×8.0mm Bicon implanta, sa 2,5mm unutrašnjim promerom implanta, na poziciji očnjaka u gornjoj vilici, uz upotrebu kolagene membrane i SynthoGraft koštanog zamenika. Nakon četiri meseca osteointegracije, sledstveno prikazani su i otvaranje implanta,uzimanje otiska na nivou implantai protetska rehabilitacija saIntegrisanom abatment runom (IAC). Pored toga videćemo i reparaturu 15 godina stare IAC krune na poziciji lateralnog sekutića, zbog postizanja bolje gingivalne estetike.