Tag Archives: Clinical Tips

thumbnail

Изготовление и установка протезов из TRINIA® с телескопической фиксацией на универсальных абатментах на верхнюю и нижнюю челюсть с опорой на короткие имплантаты Bicon

Posted on in International, Russian

В данном видео показана клиническая методика изготовления и установки протезов из TRINIA с телескопической фиксацией на универсальных абатментах на верхнюю и нижнюю челюсть. Каждый протез фиксируется на 4 опорных коротких имплантата Bicon, два размером 4,5 х 8,0 мм и два размером 5,0 х 6,0 мм. Пациенту 68 лет.

thumbnail

Zweizeitige Platzierung eines 5,0 x 6,0 mm großen Bicon SHORT®-Implantats mit einem internen Sinuslift-Verfahren unter Verwendung einer Schablonen geführten Operation für einen rechten Oberkiefermolaren und dessen Restauration mit einer integrierten Abutment-Krone ™

Posted on in International, German

In diesem Fallstudienvideo wird die zweizeitige Platzierung eines 5,0 x 6,0 mm Bicon SHORT®-Implantats mit einem internen Sinuslift unter Verwendung einer “guided surgery” für einen rechten Oberkiefermolaren und dessen Wiederherstellung mit einer “Integrated Abutment Crown ™ (IAC)” demonstriert. Die Platzierung der geführten Operation wurde für ein 5,0 x 5,0 mm kurzes Implantat konzipiert, um das Risiko einer Sinusperforation zu minimieren und die Platzierung des 5,0 x 6,0 mm Bicon SHORT®-Implantats mit einem internen Sinuslifting zu beschleunigen. Die Osteotomie wurde dann unter Verwendung der “guided surgery Reamer” den 5,0 mm-Guidet Ring vertieft, bis die Länge der beabsichtigten Osteotomie und Sinuselevation für das 6,0 mm-Implantat erreicht war. Darüber hinaus werden Follow-up-Bilder nach einer Woche, neun Monaten und fünf Jahren bereitgestellt.

thumbnail

Cấy ghép hai giai đoạn cho một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm với Quy trình nâng xoang nội, sử dụng Phẫu thuật có hướng dẫn cho răng hàm phải đầu tiên và phục hồi bằng mão tích hợp abutment (IAC).

Posted on in International, Vietamese

Video nghiên cứu này trình bày việc cấy ghép hai giai đoạn một Implant Bicon SHORT® 5.0 x 6.0mm với quy trình nâng xoang nội, sử dụng phẫu thuật có dẫn hướng cho răng cối đầu tiên của hàm trên, và phục hồi bằng mão răng tích hợp abutment (IAC). Phẫu thuật cấy ghép có dẫn hướng được tiến hành cho một implant 5.0 x 5.0mm, nhằm giảm thiểu nguy cơ thủng xoang và đẩy nhanh việc đặt Implant 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® với quy trình nâng xoang nội. Lỗ khoan sau đó được làm sâu hơn bằng cách sử dụng Mũi khoan phẫu thuật có dân hướng dài hơn thông qua Vòng hướng dẫn 5.0mm cho đến khi đạt được độ sâu cần thiết để tiến hành nâng xoang dự định cho implant 6.0mm. Ngoài ra, video còn có hình ảnh theo dõi sau một tuần, 9 tháng và 5 năm.

thumbnail

Двухэтапный протокол установки по шаблону имплантата Bicon 5,0 х 6,0 мм в область первого правого моляра ВЧ с закрытым синуслифтингом и его протезирование интегрированной коронкой

Posted on in International, Russian

В клиническом видео показан двухэтапный протокол установки по шаблону короткого имплантата Bicon 5,0 x 6,0 мм в область правого первого моляра на ВЧ. Одномоментно проведена операция закрытого синуслифтинга. В последующем установлена интегрированная коронка (IAC). Ложе под имплантат формировали через хирургический шаблон, смоделированный под имплант размером 5,0 х 5,0 мм, чтобы минимизировать риск перфорации пазухи и с максимальным контролем провести закрытый синуслифтинг при установке короткого имплантата Bicon 5,0 х 6,0 мм. Остеотомию постепенно углубляли с помощью более длинной фрезы для имплантации по шаблону через направляющее кольцо диаметром 5,0 мм до достижения нужной глубины и поднятия дня пазухи на высоту, необходимую для установки имплантата длиной 6,0 мм. Видео дополнено контрольными снимками через 1 неделю, 9 месяцев и 5 лет после имплантации.

thumbnail

Двухэтапная имплантация, раскрытие и протезирование имплантата Bicon 4,5 х 6,0 мм в жевательном отделе нижней челюсти

Posted on in International, Russian

Клиническое видео демонстрирует базовый хирургический и ортопедический протоколы восстановления отсутствующего первого моляра нижней челюсти с помощью имплантата Bicon. Установлен коротий имплантат Bicon 4,5 х 6,0 мм, проведено его раскрытие после остеоинтеграции, снят оттиск с уровня имплантата, установлена интегрированная коронка (IAC). Видео дополнено рентгенограммой, сделанной через пять месяцев после завершения лечения.

thumbnail

Realizzazione ed Inserimento di Protesi Telescopiche in TRINIA® mascellare e mandibolare

Posted on in International, Italian

Tecniche cliniche per la realizzazione e l’ inserimento di protesi telescopiche in TRINIA®, una mascellare e una mandibolare, con cappette per monconi universali su impianti SHORT® Bicon.

thumbnail

Nhổ răng, đặt implant tức thời, và phục hình một răng cối hàm dưới với mão răng tích hợp abutment (IAC)

Posted on in International, Vietamese

Ca nghiên cứu này trình bày việc nhổ bỏ một răng cối hàm dưới, và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm, sử dụng một cây tạo hình nướu để khoét loe lỗ khoan xương. Điều này giúp giảm thiểu các sự di chuyển ngoài ý muốn của lỗ khoan xương ra khỏi phần xương đặc hoặc dốc. Ngoài ra, video còn trình bày việc lấy dấu cấp implant, đặt mão răng tạm thời, và cắm chắc một mão tích hợp abutment (IAC), và hình ảnh của 2,5 năm sau đó.

thumbnail

Cắm ghép và Phục hình tức thời cho một răng hàm trên, với một mão răng Lithium Disilicate được gắn ngoài miệng

Posted on in International, Vietamese

Ca thực hành đầy đủ trình bày việc nhổ bỏ răng hàm số 1 và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 6.0 x 6.0mm. Ngoài ra, ba kỹ thuật lấy dấu khác nhau được giới thiệu: lấy dấu cấp implant với vật liệu lấy dấu, cấp implant với digital scanning, và lấy dấu chuyển đổi cấp abutment. Thêm nữa, việc gắn mão răng ngoài miệng và cắm đặt răng hoàn tất cũng được giới thiệu.

thumbnail

Two-Stage Placement of a 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant with an Internal Sinus Lift using Guided Surgery for a Maxillary Right First Molar and its Restoration with an IAC

Posted on in Case Studies, Techniques

This case study video demonstrates the two-stage placement of a 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant with an internal sinus lift procedure using guided surgery for a maxillary right first molar and its restoration with an Integrated Abutment Crown™ (IAC). The guided surgery placement was designed for a 5.0 x 5.0mm implant in order to minimize the risk of sinus perforation and expedite the placement of the 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant with an internal sinus lift procedure. The osteotomy was then deepened using incrementally longer Guided Surgery Reamers through the 5.0mm Guide Ring until the length of the intended osteotomy and sinus elevation was achieved for the 6.0mm implant. In addition, one-week, nine-month, and five-year follow-up images are provided.

thumbnail

Chế tạo và lắp các hàm giả trên và dưới bằng vật liệu TRINIA®, sử dụng nắp chụp Abutment phổ quát và Bicon SHORT® Implants

Posted on in International, Vietamese

Video này trình bày các kỹ thuật lâm sàng trong việc chế tạo và lắp các hàm lồng bằng vật liệu TRINIA®, với các nắp chụp Abutment phổ dụng, cho hàm trên và dưới của một nam bệnh nhân 68 tuổi. Mỗi hàm lồng được nâng đỡ bằng hai implant ngắn của Bicon, loại 4.5 x 8.0mm và 5.0 x 6.0mm.