Tag Archives: Clinical Tips

thumbnail

Cấy ghép một giai đoạn hai implant 4.5 x 6.0mm cho hàm dưới

Posted on in International, Vietnamese

Video giới thiệu việc chuẩn bị và cấy ghép một giai đoạn hai implant 4.5 x 6.0mm kế nhau cho một nam bệnh nhân 66 tuổi. Video cũng giới thiệu kỹ thuật chống trượt mũi nạo, cách dùng chốt dẫn hướng, chốt song song, mũi nong xương và các mũi nạo tay, cũng như các hướng dẫn trong quá trình tạo hố xương.

thumbnail

Одномоментная установка двух коротких имплантатов 4,5 х 6,0мм в область премоляров на нижней челюсти

Posted on in International, Russian

В данном клинико-методическом видео вы познакомитесь с планированием имплантационного лечения и одномоментной установкой рядом двух коротких имплантатов 4,5 х 6,0 мм. Пациенту 66 лет. Видео включает технику подготовки кортикальной пластины для предотвращения случайного смещения фрез, также показано применение направляющих штифтов, штифтов параллельности, расширителей кости и ручных фрез при подготовке ложа.

thumbnail

일회 수술법 임플란트 식립 증례- 하악 구치부, 5.0mmx6.0mm 짧은 임플란트

Posted on in International, Korean

이 증례 및 술식 비디오에서는 하악 구치부에서 5.0×6.0mm 짧은 임플란트를 1회 수술법으로 즉시 식립할 경우, 치료계획, 와동 형성 및 술식을 보실 수 있습니다. 또한 임시지대치의 결합을 정확하게 할 수 있게 하는 와동의 Countersinking (원추형절삭) 술식을 보실 수 있습니다.

thumbnail

Pose en deux temps d’un implant par l’absence congénitale d’une prémolaire maxillaire

Posted on in International, French

Cette vidéo clinique et technique montre la planification, la préparation de l’ostéotomie et la pose en deux temps d’un implant court 4,5 x 6,0 mm par l’absence congénitale d’une prémolaire maxillaire chez une femme âgée de 26 ans. En outre des forets d’alésage, des forets manuels fixés à une extension sont utilisés lors de la préparation de l’ostéotomie pour permettre un meilleur contrôle en cas d’une épaisseur d’os faible.

thumbnail

Il posizionamento in due fasi di un impianto 4.0×8.0mm mascellare anteriore e la sua protesizzazione con la IAC (Integrated Abutment Crown™)

Posted on in International, Italian

Questo caso clinico dimostra la pianificazione del caso, la preparazione dell’osteotomia e il posizionamento di un impianto 4.0 x 8.0 mm con un pozzetto da 2,5 mm in posizione del canino mascellare di sinistra, usando una membrana in collagene e la procedura di innesto osseo con il SynthoGraft ™. Dopo quattro mesi di guarigione, viene scoperto, viene presa l’impronta a livello dell’ impianto e per concludere viene inserita la IAC (Integrated Abutment Crown ™) . Inoltre, verrà mostrata la modifica di una IAC a livello dell’incisivo laterale di sinistra, di 15 anni per migliorarne l’estetica gengivale.

thumbnail

하악 구치부, 4.5 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant 의 2회 수술법 식립, 수복 절개 및 보철 수복

Posted on in International, Korean

이 비디오에서는 하악 대구치 상실 환자를 위한 바이콘 수술 및 보철 술식을 종합적으로 보실 수 있습니다. 2회 수술법으로 4.5×6.0mm Short Implant 식립, 수복 절개(Uncovering), 임플란트 레벨 인상, 크라운 삽입, IAC (Integrated Abutment Crown) 보철 수복의 전 과정을 보여줍니다. 또한 보철 후 5개월 이미지 까지!

thumbnail

상악 측절치의 즉시 식립 증례

Posted on in International, Korean

상악 측절치에 내경 2.5mm, 4.0×8.0mm 임플란트를 즉시 식립하는 증례 연구 및 수술법 동영상입니다. 치료 계획, 발치, 와동 형성 및 즉시 식립 술식을 설명합니다. 또한, 와동의 경사면에서 Pilot Drill시 장축을 변경하는 술식을 보여드립니다. 이 드릴방법을 사용하면 이상적인 위치에 임플란트를 식립할 수 있습니다. 치조골이 매우 얇을 경우 와동 형성시, 핸드리머 어댑터(핸드리머 익스텐션)로 핸드리머를 핸드피스에 결합하여 리밍하는 술식에 주목하시기 바랍니다.

thumbnail

Colocación de un implante en dos fases en ausencia congénita de premolar maxilar

Posted on in International, Spanish

Este vídeo técnico muestra la planificación del caso, preparación de la osteotomía, y la colocación en dos fases de un implante corto Bicon de 4.5×6.0mm, en una ausencia congénita de un premolar maxilar, en una paciente de 26 años. Para preparar la osteotomía, además de las fresas excavadoras, también se utilizaron fresas manuales con el adaptador roscado, ya que ofrecen un mejor control, especialmente en huesos delgados.

thumbnail

Cấy ghép hai giai đoạn cho một răng hàm trên bị thiếu bẩm sinh

Posted on in International, Vietnamese

Video giới thiệu các bước lên kế hoạch, chuẩn bị hố xương, và cấy ghép hai giai đoạn một SHORT® Implant 4.5 x 6.0mm cho một răng hàm trên của một bệnh nhân nữ 26 tuổi. Ngoài việc sử dụng mũi nạo xương, các mũi nạo tay và dụng cụ chuyển đổi cũng được dùng cho việc chuẩn bị hố xương, để kiểm soát tốt hơn ở các vùng xương mỏng.

thumbnail

선천성 소구치 상실 환자를 위한 2회 수술 방식에 의한 임플란트 식립 케이스

Posted on in International, Korean

선천적으로 상악 소구치가 없는 26세 여성 환자, 4.5×6.0mm 짧은 임플란트 식립시, 치료 계획, 와동 형성 및 2회 수술법 술식에 대한증례 연구 및 수술법 동영상 입니다. 얇은 치조골에 와동을 형성할 경우, 랫치리머만 사용하는 것이 아니라 더욱 안전한 제어를 위해 핸드리머 어댑터(익스텐션)에 결합된 핸드리머를 사용함에 주목하십시요.