Tag Archives: Impression

thumbnail

Cấy ghép hai giai đoạn cho một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm với Quy trình nâng xoang nội, sử dụng Phẫu thuật có hướng dẫn cho răng hàm phải đầu tiên và phục hồi bằng mão tích hợp abutment (IAC).

Posted on in International, Vietamese

Video nghiên cứu này trình bày việc cấy ghép hai giai đoạn một Implant Bicon SHORT® 5.0 x 6.0mm với quy trình nâng xoang nội, sử dụng phẫu thuật có dẫn hướng cho răng cối đầu tiên của hàm trên, và phục hồi bằng mão răng tích hợp abutment (IAC). Phẫu thuật cấy ghép có dẫn hướng được tiến hành cho một implant 5.0 x 5.0mm, nhằm giảm thiểu nguy cơ thủng xoang và đẩy nhanh việc đặt Implant 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® với quy trình nâng xoang nội. Lỗ khoan sau đó được làm sâu hơn bằng cách sử dụng Mũi khoan phẫu thuật có dân hướng dài hơn thông qua Vòng hướng dẫn 5.0mm cho đến khi đạt được độ sâu cần thiết để tiến hành nâng xoang dự định cho implant 6.0mm. Ngoài ra, video còn có hình ảnh theo dõi sau một tuần, 9 tháng và 5 năm.

thumbnail

Двухэтапный протокол установки по шаблону имплантата Bicon 5,0 х 6,0 мм в область первого правого моляра ВЧ с закрытым синуслифтингом и его протезирование интегрированной коронкой

Posted on in International, Russian

В клиническом видео показан двухэтапный протокол установки по шаблону короткого имплантата Bicon 5,0 x 6,0 мм в область правого первого моляра на ВЧ. Одномоментно проведена операция закрытого синуслифтинга. В последующем установлена интегрированная коронка (IAC). Ложе под имплантат формировали через хирургический шаблон, смоделированный под имплант размером 5,0 х 5,0 мм, чтобы минимизировать риск перфорации пазухи и с максимальным контролем провести закрытый синуслифтинг при установке короткого имплантата Bicon 5,0 х 6,0 мм. Остеотомию постепенно углубляли с помощью более длинной фрезы для имплантации по шаблону через направляющее кольцо диаметром 5,0 мм до достижения нужной глубины и поднятия дня пазухи на высоту, необходимую для установки имплантата длиной 6,0 мм. Видео дополнено контрольными снимками через 1 неделю, 9 месяцев и 5 лет после имплантации.

thumbnail

Двухэтапная имплантация, раскрытие и протезирование имплантата Bicon 4,5 х 6,0 мм в жевательном отделе нижней челюсти

Posted on in International, Russian

Клиническое видео демонстрирует базовый хирургический и ортопедический протоколы восстановления отсутствующего первого моляра нижней челюсти с помощью имплантата Bicon. Установлен коротий имплантат Bicon 4,5 х 6,0 мм, проведено его раскрытие после остеоинтеграции, снят оттиск с уровня имплантата, установлена интегрированная коронка (IAC). Видео дополнено рентгенограммой, сделанной через пять месяцев после завершения лечения.

thumbnail

Realizzazione ed Inserimento di Protesi Telescopiche in TRINIA® mascellare e mandibolare

Posted on in International, Italian

Tecniche cliniche per la realizzazione e l’ inserimento di protesi telescopiche in TRINIA®, una mascellare e una mandibolare, con cappette per monconi universali su impianti SHORT® Bicon.

thumbnail

Nhổ răng, đặt implant tức thời, và phục hình một răng cối hàm dưới với mão răng tích hợp abutment (IAC)

Posted on in International, Vietamese

Ca nghiên cứu này trình bày việc nhổ bỏ một răng cối hàm dưới, và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm, sử dụng một cây tạo hình nướu để khoét loe lỗ khoan xương. Điều này giúp giảm thiểu các sự di chuyển ngoài ý muốn của lỗ khoan xương ra khỏi phần xương đặc hoặc dốc. Ngoài ra, video còn trình bày việc lấy dấu cấp implant, đặt mão răng tạm thời, và cắm chắc một mão tích hợp abutment (IAC), và hình ảnh của 2,5 năm sau đó.

thumbnail

Cắm ghép và Phục hình tức thời cho một răng hàm trên, với một mão răng Lithium Disilicate được gắn ngoài miệng

Posted on in International, Vietamese

Ca thực hành đầy đủ trình bày việc nhổ bỏ răng hàm số 1 và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 6.0 x 6.0mm. Ngoài ra, ba kỹ thuật lấy dấu khác nhau được giới thiệu: lấy dấu cấp implant với vật liệu lấy dấu, cấp implant với digital scanning, và lấy dấu chuyển đổi cấp abutment. Thêm nữa, việc gắn mão răng ngoài miệng và cắm đặt răng hoàn tất cũng được giới thiệu.

thumbnail

Chế tạo và lắp các hàm giả trên và dưới bằng vật liệu TRINIA®, sử dụng nắp chụp Abutment phổ quát và Bicon SHORT® Implants

Posted on in International, Vietamese

Video này trình bày các kỹ thuật lâm sàng trong việc chế tạo và lắp các hàm lồng bằng vật liệu TRINIA®, với các nắp chụp Abutment phổ dụng, cho hàm trên và dưới của một nam bệnh nhân 68 tuổi. Mỗi hàm lồng được nâng đỡ bằng hai implant ngắn của Bicon, loại 4.5 x 8.0mm và 5.0 x 6.0mm.

thumbnail

Two Stage Placement, Uncovering, and Restoration of a Mandibular Posterior 4.5 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant

Posted on in Introductory, Case Studies, Techniques

This case study video provides a comprehensive overview of the fundamental Bicon surgical and restorative techniques for a missing mandibular first molar. It demonstrates the two-stage placement of a 4.5 x 6.0mm SHORT® Implant, subsequent uncovering, implant-level transfer impression, crown insertion, and final restoration with an Integrated Abutment Crown™ (IAC). In addition, five-month follow-up images are provided.

thumbnail

Extraction, mise en place directe et restauration d’une première molaire mandibulaire avec une couronne à pilier intégré (IAC)

Posted on in International, French

Cette vidéo de démonstration illustre l’extraction d’une première molaire mandibulaire et la mise en place directe d’un implant court Bicon 5,0 x 6,0mm, y compris l’utilisation d’un alésoir de sulcus pour approfondir l’ostéotomie afin de permettre le bon placement du pilier. Elle montre en outre la prise d’empreinte au niveau de l’implant et l’insertion de la couronne à pilier intégré (IAC) temporaire et permanente avec des images de suivi après 2,5 ans.

thumbnail

Posizionamento e restauro immediato di un primo molare mascellare con cementazione extra-orale

Posted on in International, Italian

Questo video dimostrativo illustra l’estrazione di un primo molare mandibolare e il posizionamento immediato di un Bicon Short Implant 6.0 x 6.0mm. Inoltre, vengono presentate tre diverse tecniche di presa di impronte : con materiale per impronta a livello dell’impianto, con scansione digitale a livello dell’impianto, con impronta a livello del moncone . Inoltre,è dimostrata la cementazione extra-orale di una corona di disilicato di litio e la sua posizione finale