Tag Archives: Impression

thumbnail

二回法によるインプラント埋入、二次オペ、最終補綴IACのセットまで

Posted on in International, Japanese

今回は上顎犬歯部分に4x8のインプラントを埋入、シンソグラフト、コラーゲンメンブレンを使用、4ヶ月後に2時オペ、最終補綴をセットするまでをご紹介します。

thumbnail

Pose en deux temps d’un implant 4,0 x 8,0 mm au maxillaire antérieur et sa restauration avec une couronne à pilier intégré (IAC™)

Posted on in International, French

Cette vidéo montre les procédures chirurgicales et restauratrices lors de la planification du cas, la préparation de l’ostéotomie et la pose d’un implant 4,0 x 8,0 mm avec un puits de 2,5 mm dans la zone d’une canine maxillaire, utilisant une membrane de collagène et la procédure de greffe osseuse avec le matériau SynthoGraft™. Après quatre mois de cicatrisation, l’implant est découvert, suivi par la prise d’empreinte au niveau de l’implant et la restauration avec une couronne à pilier intégré (IAC™). En outre, une IAC de 15 ans sur une incisive latérale adjacente est modifiée pour améliorer l’esthétique gingivale.

thumbnail

Двухэтапная установка имплантата 4,0 х 8,0 мм во фронтальный отдел верхней челюсти и его протезирование интегрированной коронкой (IAC).

Posted on in International, Russian

В данном клиническом видео показаны: планирование имплантационного лечения, формирование ложа и установка имплантата 4,0 х 8,0 мм (шахта 2,5 мм) в область клыка верхней челюсти с применением костного графта Synthograft и коллагеновой мембраны, раскрытие имплантата через 4 месяца после установки, снятие оттиска с уровня имплантата и протезирование интегрированной коронкой (IAC). В дополнение проведена эстетическая коррекция интегрированной коронки после 15 лет функционирования.

thumbnail

Cấy ghép hai giai đoạn: Implant 4.0 x 8.0mm cho hàm trên và Phục hình với mão tích hợp IAC

Posted on in International, Vietnamese

Video sau đây trình bày việc lên kế hoạch điều trị, chuẩn bị hố xương và cắm một implant 4.0 x 8.0mm đường kính trong 2.5mm cho một răng nanh hàm trên, có sử dụng màng collagen và thủ thuật ghép xương với SynthoGraft™. Sau bốn tháng chờ lành thương, vị trí cắm implant được mở ra, lấy dấu và phục hình với mão tích hợp abutment (IAC). Ngoài ra, ca phẫu thuật còn trình bày việc chỉnh sửa thẩm mỹ cho một mão tích hợp cũ (15 năm).

thumbnail

Two-Stage Placement of a 4.0 x 8.0mm Maxillary Canine Implant and its Restoration with an Integrated Abutment Crown™ (IAC)

Posted on in Introductory, Case Studies, Techniques

This case study and technique video demonstrates the case planning, osteotomy preparation, and placement of a 4.0 x 8.0mm implant with a 2.5mm well in a maxillary canine site using a collagen membrane and SynthoGraft™ bone grafting procedure. After four months of healing, its uncovering, implant-level impression, and restoration with an Integrated Abutment Crown™ (IAC) are shown. Additionally, the modification of the adjacent 15-year-old lateral incisor IAC to improve gingival aesthetics is demonstrated.

thumbnail

Cấy ghép hai giai đoạn cho một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm với Quy trình nâng xoang nội, sử dụng Phẫu thuật có hướng dẫn cho răng hàm phải đầu tiên và phục hồi bằng mão tích hợp abutment (IAC).

Posted on in International, Vietnamese

Video nghiên cứu này trình bày việc cấy ghép hai giai đoạn một Implant Bicon SHORT® 5.0 x 6.0mm với quy trình nâng xoang nội, sử dụng phẫu thuật có dẫn hướng cho răng cối đầu tiên của hàm trên, và phục hồi bằng mão răng tích hợp abutment (IAC). Phẫu thuật cấy ghép có dẫn hướng được tiến hành cho một implant 5.0 x 5.0mm, nhằm giảm thiểu nguy cơ thủng xoang và đẩy nhanh việc đặt Implant 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® với quy trình nâng xoang nội. Lỗ khoan sau đó được làm sâu hơn bằng cách sử dụng Mũi khoan phẫu thuật có dân hướng dài hơn thông qua Vòng hướng dẫn 5.0mm cho đến khi đạt được độ sâu cần thiết để tiến hành nâng xoang dự định cho implant 6.0mm. Ngoài ra, video còn có hình ảnh theo dõi sau một tuần, 9 tháng và 5 năm.

thumbnail

Двухэтапный протокол установки по шаблону имплантата Bicon 5,0 х 6,0 мм в область первого правого моляра ВЧ с закрытым синуслифтингом и его протезирование интегрированной коронкой

Posted on in International, Russian

В клиническом видео показан двухэтапный протокол установки по шаблону короткого имплантата Bicon 5,0 x 6,0 мм в область правого первого моляра на ВЧ. Одномоментно проведена операция закрытого синуслифтинга. В последующем установлена интегрированная коронка (IAC). Ложе под имплантат формировали через хирургический шаблон, смоделированный под имплант размером 5,0 х 5,0 мм, чтобы минимизировать риск перфорации пазухи и с максимальным контролем провести закрытый синуслифтинг при установке короткого имплантата Bicon 5,0 х 6,0 мм. Остеотомию постепенно углубляли с помощью более длинной фрезы для имплантации по шаблону через направляющее кольцо диаметром 5,0 мм до достижения нужной глубины и поднятия дня пазухи на высоту, необходимую для установки имплантата длиной 6,0 мм. Видео дополнено контрольными снимками через 1 неделю, 9 месяцев и 5 лет после имплантации.

thumbnail

Двухэтапная имплантация, раскрытие и протезирование имплантата Bicon 4,5 х 6,0 мм в жевательном отделе нижней челюсти

Posted on in International, Russian

Клиническое видео демонстрирует базовый хирургический и ортопедический протоколы восстановления отсутствующего первого моляра нижней челюсти с помощью имплантата Bicon. Установлен коротий имплантат Bicon 4,5 х 6,0 мм, проведено его раскрытие после остеоинтеграции, снят оттиск с уровня имплантата, установлена интегрированная коронка (IAC). Видео дополнено рентгенограммой, сделанной через пять месяцев после завершения лечения.

thumbnail

Realizzazione ed Inserimento di Protesi Telescopiche in TRINIA® mascellare e mandibolare

Posted on in International, Italian

Tecniche cliniche per la realizzazione e l’ inserimento di protesi telescopiche in TRINIA®, una mascellare e una mandibolare, con cappette per monconi universali su impianti SHORT® Bicon.

thumbnail

Nhổ răng, đặt implant tức thời, và phục hình một răng cối hàm dưới với mão răng tích hợp abutment (IAC)

Posted on in International, Vietnamese

Ca nghiên cứu này trình bày việc nhổ bỏ một răng cối hàm dưới, và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm, sử dụng một cây tạo hình nướu để khoét loe lỗ khoan xương. Điều này giúp giảm thiểu các sự di chuyển ngoài ý muốn của lỗ khoan xương ra khỏi phần xương đặc hoặc dốc. Ngoài ra, video còn trình bày việc lấy dấu cấp implant, đặt mão răng tạm thời, và cắm chắc một mão tích hợp abutment (IAC), và hình ảnh của 2,5 năm sau đó.