Tag Archives: SHORT® Implants

thumbnail

NEW! Двухэтапная имплантация, раскрытие и протезирование имплантата Bicon 4,5 х 6,0 мм в жевательном отделе нижней челюсти

Posted on in International, Russian

Клиническое видео демонстрирует базовый хирургический и ортопедический протоколы восстановления отсутствующего первого моляра нижней челюсти с помощью имплантата Bicon. Установлен коротий имплантат Bicon 4,5 х 6,0 мм, проведено его раскрытие после остеоинтеграции, снят оттиск с уровня имплантата, установлена интегрированная коронка (IAC). Видео дополнено рентгенограммой, сделанной через пять месяцев после завершения лечения.

thumbnail

NEW! Realizzazione ed Inserimento di Protesi Telescopiche in TRINIA® mascellare e mandibolare

Posted on in International, Italian

Tecniche cliniche per la realizzazione e l’ inserimento di protesi telescopiche in TRINIA®, una mascellare e una mandibolare, con cappette per monconi universali su impianti SHORT® Bicon.

thumbnail

NEW! Nhổ răng, đặt implant tức thời, và phục hình một răng cối hàm dưới với mão răng tích hợp abutment (IAC)

Posted on in International, Vietamese

Ca nghiên cứu này trình bày việc nhổ bỏ một răng cối hàm dưới, và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm, sử dụng một cây tạo hình nướu để khoét loe lỗ khoan xương. Điều này giúp giảm thiểu các sự di chuyển ngoài ý muốn của lỗ khoan xương ra khỏi phần xương đặc hoặc dốc. Ngoài ra, video còn trình bày việc lấy dấu cấp implant, đặt mão răng tạm thời, và cắm chắc một mão tích hợp abutment (IAC), và hình ảnh của 2,5 năm sau đó.

thumbnail

NEW! フルマウスのテレスコピックトリニア補綴の作成からセットまで・ユニバーサルアバットメントコーピングとBicon ショートインプラント。

Posted on in International, Japanese

トリニアテレスコピック補綴・ユニバーサルアバットメントのフルマウス臨床例を紹介します。
68歳 男性 インプラントのサイズは4.5 x 8.0mm, 5.0 x 6.0 mm。

thumbnail

Cắm ghép và Phục hình tức thời cho một răng hàm trên, với một mão răng Lithium Disilicate được gắn ngoài miệng

Posted on in International, Vietamese

Ca thực hành đầy đủ trình bày việc nhổ bỏ răng hàm số 1 và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 6.0 x 6.0mm. Ngoài ra, ba kỹ thuật lấy dấu khác nhau được giới thiệu: lấy dấu cấp implant với vật liệu lấy dấu, cấp implant với digital scanning, và lấy dấu chuyển đổi cấp abutment. Thêm nữa, việc gắn mão răng ngoài miệng và cắm đặt răng hoàn tất cũng được giới thiệu.

thumbnail

Two-Stage Placement of a 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant with an Internal Sinus Lift using Guided Surgery for a Maxillary Right First Molar and its Restoration with an IAC

Posted on in Case Studies, Techniques

This case study video demonstrates the two-stage placement of a 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant with an internal sinus lift procedure using guided surgery for a maxillary right first molar and its restoration with an Integrated Abutment Crown™ (IAC). The guided surgery placement was designed for a 5.0 x 5.0mm implant in order to minimize the risk of sinus perforation and expedite the placement of the 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant with an internal sinus lift procedure. The osteotomy was then deepened using incrementally longer Guided Surgery Reamers through the 5.0mm Guide Ring until the length of the intended osteotomy and sinus elevation was achieved for the 6.0mm implant. In addition, one-week, nine-month, and five-year follow-up images are provided.

thumbnail

Chế tạo và lắp các hàm giả trên và dưới bằng vật liệu TRINIA®, sử dụng nắp chụp Abutment phổ quát và Bicon SHORT® Implants

Posted on in International, Vietamese

Video này trình bày các kỹ thuật lâm sàng trong việc chế tạo và lắp các hàm lồng bằng vật liệu TRINIA®, với các nắp chụp Abutment phổ dụng, cho hàm trên và dưới của một nam bệnh nhân 68 tuổi. Mỗi hàm lồng được nâng đỡ bằng hai implant ngắn của Bicon, loại 4.5 x 8.0mm và 5.0 x 6.0mm.

thumbnail

Two Stage Placement, Uncovering, and Restoration of a Mandibular Posterior 4.5 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant

Posted on in Introductory, Case Studies, Techniques

This case study video provides a comprehensive overview of the fundamental Bicon surgical and restorative techniques for a missing mandibular first molar. It demonstrates the two-stage placement of a 4.5 x 6.0mm SHORT® Implant, subsequent uncovering, implant-level transfer impression, crown insertion, and final restoration with an Integrated Abutment Crown™ (IAC). In addition, five-month follow-up images are provided.

thumbnail

Fabricating and Inserting a Maxillary and a Mandibular Telescopic TRINIA® Prosthesis with Universal Abutment Copings on Bicon SHORT® Implants

Posted on in Case Studies, Techniques

This case study video demonstrates the clinical techniques for fabricating and inserting a maxillary and a mandibular telescopic TRINIA® prosthesis with Universal Abutment copings each supported by two 4.5 x 8.0mm and two 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implants for a sixty-eight-year-old male patient.

thumbnail

Computer Guided Surgery Using Bicon Implants

Posted on in Techniques

This video offers a comprehensive overview of the benefits, risks, limitations, methods, and techniques of guided surgery with Bicon implants. Following a brief introduction by Dr. Vincent J. Morgan, Dr. Hesham Marei presents his conservative, yet realistic approach to guided surgery, showing the many advantages, but, more importantly, their associated limitations and risks — as well as the sources of these potential issues. After Dr. Marei’s presentation, Dr. Morgan offers his closing remarks and presents three case studies demonstrating how guided surgery can be beneficial for both clinicians unfamiliar with the Bicon implant system and for experienced clinicians as well.